سوالات تستی درس چهارم مفاهیم شبکه
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢۱  

سوالات تستی درس دوم مفاهیم شبکه از مهارت درجه 1کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس دوم مفاهیم شبکه
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢۱  

سوالات تستی درس دوم مفاهیم شبکه از مهارت درجه 1


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس دوم مفاهیم شبکه
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٩  

سوالات تستی درس دوم مفاهیم شبکه از مهارت درجه 1


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس اول مفاهیم شبکه
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٩  

سوالات تستی درس اول مفاهیم شبکه


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس چهارم NU
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٩  

سوالات تستی درس چهارم NU


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس سومNU
ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٩  

سوالات تستی درس سومNU


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس دوم NU
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٩  

سوالات تستی درس دوم NU


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس اول NU
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٩  

سوالات تستی درس اول NU


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس پنجم ویندوز پیشرفته
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٦  

سوالات درس پنجم سیستم عامل ویندوز پیشرفته ازمهارت رایانه کار درجه 1


کلمات کلیدی:
 
سوالات تستی درس چهارم ویندوز پیشرفته
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٦  

سوالات درس چهارم سیستم عامل ویندوز پیشرفته ازمهارت  درجه 1


کلمات کلیدی: